Cesja leasingu, czyli jak sprzedać auto w leasingu?

Sprzedaż auta w leasingu, czyli tak zwana cesja leasingu, stanowi opłacalny sposób na finansowanie niemal nowego samochodu. Mimo, że jest umową długoterminową, to przynosi wiele rozwiązań w zależności od zaistniałych sytuacji i potrzeb, zarówno dla zbywającego – cedenta oraz przejmującego pojazd – cesjonariusza. Obydwie strony muszą jednak bezwzględnie przestrzegać prawa podatkowego. Doświadczona i wykwalifikowana kadra AutoSearch z siedzibą w Warszawie profesjonalnie przeprowadzi oddającego i przejmującego pojazd przez wszystkie formalności, w celu sfinalizowania cesji leasingu.

 

Czym jest leasing?

 

Leasing to pewien rodzaj umowy, umożliwiający osobie prowadzącej działalność gospodarczą zakup samochodu w systemie ratalnym, przy czym raty nie są wysokie. Podpisywana jest zawsze na czas określony, przez który leasingobiorca zobowiązany jest do terminowego spłacania rat za użytkowany samochód. Istotą leasingu jest to, że daje możliwość odliczenia raty leasingowej od przychodu, dzięki czemu przedsiębiorca obniża wartość podatku odprowadzanego od działalności gospodarczej. Po zakończeniu leasingu, samochód można wykupić, a jego koszt jest już znany w momencie podpisania umowy i znacznie niższy od wartości rynkowej. Można również wykupić samochód za cenę rynkową, po upływie dwóch lat od zawarcia umowy, jednorazowo spłacając całe zobowiązanie. Innym rozwiązaniem jest zwrot samochodu. W takiej sytuacji miesięczna rata jest znacznie niższa, ponieważ leasingobiorca płaci tylko za utratę wartości pojazdu w czasie.

 

Na czym polega cesja leasingu samochodu?

 

Cesja leasingu samochodu to przeniesienie zobowiązania spłaty rat za samochód, będący przedmiotem leasingu, na inny podmiot. To umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy wierzycielem, będącym zbywcą wierzytelności, a osobą trzecią czyli nabywcą wierzytelności, inaczej mówiąc między cedentem, a cesjonariuszem. Cesja leasingu każdorazowo wymaga uzyskania zgody firmy leasingowej. Wszystkie postanowienia umowy pozostają bez zmian. Auto cały czas należy do finansującego, a więc do firmy leasingowej, zmienia się wyłącznie korzystający. 

 

Kiedy można zdecydować się na cesję leasingu?

 

Cesji leasingu można dokonać w sytuacji, gdy pogarsza się kondycja finansowa przedsiębiorcy i nie będzie mógł kontynuować umowy oraz regulować zobowiązań wobec instytucji finansującej. 

Innym motywem jest zmiana przedmiotu umowy leasingowej, wynikająca ze zmiany potrzeb przedsiębiorcy, np. konieczność korzystania z samochodu dostawczego, chłodni itp. 

Powodem do pozbycia się leasingowanego pojazdu jest także likwidacja firmy, jej restrukturyzacja lub przekształcenia właścicielskie. 

Przyczyną odstąpienia leasingu jest bardzo często wysoka awaryjność samochodu, co w perspektywie zakończenia okresu gwarancji będzie skutkowało poniesieniem wysokich kosztów napraw z własnej kieszeni.

 

Jakie są warunki cesji leasingu?

 

Cesja leasingu zawsze związana jest z ponoszeniem dodatkowych opłat, na przykład za przygotowanie aneksu do umowy według cennika firmy leasingowej. Nie dotyczy to osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. 

W przypadku kiedy cesję leasingu przejmuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, warunkiem jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej. Ponadto, przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej kilka miesięcy, nie mieć zaległości w płatnościach ZUS i podatków oraz posiadać dochód przekraczający wartość raty o co najmniej 100%.  Finansujący sprawdza wiarygodność przyszłego cesjonariusza, podobnie jak w przypadku nowego leasingu. 

Jeśli zaś leasing zostaje przepisany na osobę prywatną, następuje zmiana formy umowy z leasingu firmowego na leasing konsumencki. Wtedy to osoba fizyczna przejmuje pozostałą część zobowiązania, które wcześniej zaciągnęła firma. Musi tu jednak zaistnieć prawna możliwość zawarcia takiej umowy. 

Każda cesja leasingu wymaga uzyskania zgody firmy leasingowej. Nie ma możliwości zmienić leasingodawcy ani przed podpisaniem cesji, ani w trakcie jej trwania.

 

Korzyści dla zbywającego pojazd

 

 • przeniesienie umowy leasingu na osobę trzecią bez ponoszenia karnych opłat
 • brak konieczności angażowania dużych kwot na spłatę wszystkich rat i wykup samochodu
 • odstąpienie od korygowania rozliczeń podatkowych
 • przejęcie i regulowanie zobowiązań względem firmy leasingowej przez inny podmiot

Korzyści dla przejmującego pojazd

 

 • zakup w atrakcyjnej cenie niemal nowego samochodu z pewną historią serwisową
 • zaliczanie w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych
 • odliczanie podatku VAT od rat w pełnej wysokości, przy wykorzystaniu samochodu na cele służbowe lub w wysokości 50% przy wykorzystaniu w trybie mieszanym
 • możliwość odliczenia podatku VAT za odstępne leasingu

Procedura odstąpienia auta w leasingu

 

Cesja leasingu jest porozumieniem trójstronnym pomiędzy aktualnym użytkownikiem pojazdu, instytucją finansującą oraz ewentualnym leasingobiorcą, które składa się z kilku etapów:

 • uzgodnienie z leasingodawcą warunków i dodatkowych kosztów oddania leasingu
 • ustalenie z ubezpieczycielem warunków zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia
 • podjęcie decyzji o naliczeniu lub rezygnacji z odstępnego oraz przygotowanie oferty
 • przygotowanie i rozpropagowanie ogłoszenia w celu znalezienia klienta
 • złożenie do leasingodawcy wniosku o cesję
 • weryfikacja potencjalnego nabywcy i pozyskanie zgody na cesję od leasingodawcy
 • podpisanie dokumentów, rozliczenie i przekazanie przedmiotu cesji

Różnica między leasingiem z odstępnym i bez odstępnego

 

Dla przejmującego zobowiązanie leasingowe, cesja jest sposobem na leasing niemal nowego pojazdu w atrakcyjnej cenie. Nowy korzystający musi wziąć pod uwagę ogólny koszt transakcji, zawierający miesięczną ratę, prowizję pobieraną przez firmę leasingową oraz ewentualne odstępne, czyli opłatę na rzecz dotychczasowego użytkownika. Odstępne z tytułu cesji leasingu jest dla poprzedniego klienta firmy leasingowej formą rekompensaty za spłacone już raty leasingowe i ewentualną opłatę wstępną. Kwota odstępnego będzie tym wyższa, im wyższa jest wartość rynkowa auta w stosunku do wartości pozostającego do końca spłaty leasingu. Tylko sytuacja, w której suma wszystkich kosztów jest mniejsza od wartości rynkowej pojazdu, będzie dla cesjonariusza korzystna. Zdarzają się sytuacje, kiedy klient szybko chce pozbyć się przedmiotu leasingu, poniósł niewielki wkład własny lub do spłaty pozostała większość rat. Wtedy cesja leasingu następuje bez odstępnego lub z symboliczną rekompensatą. 

 

Newsletter

Masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z naszej infolinii 24/7

Translate »